Beijing Hotel
*Địa chỉ: 110 Mai Hắc Đế  - Thành phố Vinh - Nghệ An
*Điện thoại: 0383.54.8888/ 54.7999/ 54.6688  -  Fax: 0383.595.479
*http://www.phuongbacna.vn - Email: ksbackinh@yahoo.com.vn